trees

Tiantongshan

 

Field Crew

Many thanks to the members of the Tiantongshan field crew for carefully and persistently collecting census data!

Census 2 (2015): Yang Qingsong, Zheng Zemei,Liu Heming, Wang Zhanghua, Wu Junwei, Chen Liang, Zhang Weijun, & Zhou Wei

Census 1 (2010): Yang Qingsong, Liu Heming, Fei Xiyang, Deng Baoli, Wang Haiyang, & Yan Lu