Publication
 

The variation of tree beta diversity across a global network of forest plots

Authors: 
Ma, Keping Kenfack, David Hubbell, Stephen P. Hsieh, Chang-Fu Hao, Zhanqing Condit, Richard Chuyong, George B. Chang, Li-Wan Cao, M. Valencia, Renato Legendre, Pierre De Cáceres, M. Mi, Xiangcheng Supardi, Md. Nur Noor Kassim, Abdul Rahman Ren, Haibao Su, Sheng-Hsin Sun, I-Fang Thomas, Duncan W. Ye, Wan-hui He, Fangliang
Journal: 
Global Ecology and Biogeography
Year: 
2012
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-8238.2012.00770.x