Publication
 

A general combined model to describe tree-diameter distributions within subtropical and temperate forest communities

Authors: 
Ma, Keping Hao, Zhanqing Wang, Xugao Ren, Haibao Mi, Xiangcheng Cgao, Wei-Chun Sun, I-Fang Hsieh, Chang-Fu Du, Xiaojun Coomes, David A. Lai, Jiangshan
Journal: 
Oikos
Year: 
2014
Volume: 
122
Pages: 
1636–1642
DOI: 
doi: 10.1111/j.1600-0706.2013.00436.x